Hvem er vi?

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter

Innlandskirken Livets Senter er et evangelisk menighetsnettverk som ble grunnlagt i Lillehammer i 1988. I dag består nettverket av åtte menigheter i byene Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Solør, Jessheim og Kongsvinger. I 2014 ble Innlandskirken Livets Senter-nettverket en del av Pinsebevegelsen i Norge.

Vårt fellesskap. Menighetene består av mennesker i alle aldre. Søndagsgudstjenesten i de ulike menighetene er høydepunktet i løpet av uken. Da samles menigheten for å høre undervisning fra Bibelen, synge sanger til Gud og ha sosialt fellesskap. Under hovedmøtet er det barneopplegg i de fleste menigheter. Antall medlemmer totalt i hele nettverket er 800 (01.01.23).

Ledelse. Menighetene ledes fortrinnsvis av lokale pastorer og lederskap. 

Kultur. I Innlandskirken Livets Senter vil vi dyrke frem en kultur hvor mennesker kjenner seg elsket, betydningsfulle og trygge, hvor det er åpenhet og hvor det skapes tillit. Kulturen kjennetegnes av positivitet, kreativitet, hengivenhet, frivillighet og ansvarlighet. 

Visjon. Fem punkter utgjør i dag vår felles visjon. Visjonen danner retning for menighetens arbeid med menighetsplanting, medieproduksjoner, misjonsprosjekter og lokalt frivillighetsarbeid.

  1. En bærer av frelsens budskap til verden
  2. Et åndelig hjem for troende
  3. Et senter for bønn og undervisning
  4. En base for misjon 
  5. En sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet 

Teologi. Innlandskirken Livets Senter står for en klassisk, evangelisk kristen tro. Denne troen bygger på hele Bibelen som Guds Ord til oss mennesker. Du kan lese mer om vår teologi og vårt trosgrunnlag her: Presentasjon Innlandskirken Livets Senter


 

Welcome to Inland Church Life Center

Inland Church Life Center is an evangelical church network founded in Lillehammer in 1988. Today, the network consists of eight congregations in the cities of Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Solør, Jessheim, and Kongsvinger. In 2014, the Inland Church Life Center network became part of the Pentecostal Movement in Norway.

Our Fellowship. The congregations are made up of people of all ages. The Sunday service in the various congregations is the highlight of the week. The congregation gathers to hear teaching from the Bible, sing songs to God, and enjoy social fellowship. During the main service, there are children's programs in most congregations. The total number of members in the entire network is 800 (as of 01.01.23).

Leadership. The congregations are primarily led by local pastors and leadership teams.

Culture. At Inland Church Life Center, we aim to cultivate a culture where people feel loved, significant, and safe, where openness is encouraged, and trust is built. This culture is characterized by positivity, creativity, devotion, volunteerism, and responsibility.

Vision. Our shared vision is comprised of five points. This vision guides the congregation’s efforts in church planting, media productions, mission projects, and local volunteer work.

  1. A bearer of the message of salvation to the world
  2. A spiritual home for believers
  3. A center for prayer and teaching
  4. A base for mission
  5. A support and foundation of truth in society

Theology. Inland Church Life Center adheres to a classical, evangelical Christian faith. This faith is based on the entire Bible as God's Word to us.

Powered by Cornerstone