Hvem er vi?

Velkommen til Innlandskirken Livets Senter på Kongsvinger

Menigheten på Kongsvinger er en del av nettverket Innlandskirken Livets Senter. I dag består nettverket av menigheter i byene Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Kongsvinger, Solør og Jessheim. I 2014 ble Innlandskirken Livets Senter-nettverket en del av Pinsebevegelsen i Norge

Vår møtepunkter gjennom uken. 

  • Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.
  • Husgrupper annen hver uke
  • Bønn/ undervisning hver tirsdag kl. 19.00.

Kultur. I Innlandskirken Livets Senter Kongsvinger vil vi dyrke frem en kultur hvor mennesker kjenner seg elsket, betydningsfulle og trygge, hvor det er åpenhet og hvor det skapes tillit. Kulturen kjennetegnes av positivitet, kreativitet, hengivenhet, frivillighet og ansvarlighet. 

Visjon. Fem punkter utgjør i dag vår felles visjon. Visjonen danner retning for menighetens arbeid med menighetsplanting, medieproduksjoner, misjonsprosjekter og lokalt frivillighetsarbeid.

  1. En bærer av frelsens budskap til verden
  2. Et åndelig hjem for troende
  3. Et senter for bønn og undervisning
  4. En base for misjon 
  5. En sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet 

Teologi. Innlandskirken Livets Senter Kongsvinger står for en klassisk, evangelisk kristen tro. Denne troen bygger på hele Bibelen som Guds Ord til oss mennesker. Du kan lese mer om vår teologi og vårt trosgrunnlag her: Presentasjon Innlandskirken Livets Senter


 

Welcome to Inland Church Life Center in Kongsvinger

The congregation in Kongsvinger is part of the Inland Church Life Center network. Today, the network consists of congregations in the cities of Hamar, Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer, Kongsvinger, Solør, and Jessheim. In 2014, the Inland Church Life Center network became part of the Pentecostal Movement in Norway.

Our weekly meeting points:

- Worship service every Sunday at 11:00 AM.
- Home groups every other week.
- Prayer/teaching every Tuesday at 7:00 PM.

Culture. At Inland Church Life Center Kongsvinger, we aim to cultivate a culture where people feel loved, significant, and safe, where openness is encouraged, and trust is built. This culture is characterized by positivity, creativity, devotion, volunteerism, and responsibility.

Vision. Our shared vision is comprised of five points. This vision guides the congregation’s efforts in church planting, media productions, mission projects, and local volunteer work.

1. A bearer of the message of salvation to the world.
2. A spiritual home for believers.
3. A center for prayer and teaching.
4. A base for mission.
5. A support and foundation of truth in society.

Theology. Inland Church Life Center Kongsvinger adheres to a classical, evangelical Christian faith. This faith is based on the entire Bible as God's Word to us.

Powered by Cornerstone